Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

WARTO WIEDZIEĆ
w sprawie punktu zbierania odpadów w Sulejowie


  1. Przedsiębiorca, mając tylko decyzję, wydaną przez Starostwo Powiatowe
    w Piotrkowie, nie może prowadzić zbiórki odpadów. Pobierz plik PDF Dlaczego?

  2. Decyzja została wydana zgodnie z prawem, co potwierdził w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi i Naczelny Sąd Administracyjny. Pobierz plik PDF Wyrok WSA Pobierz plik PDF Wyrok NSA

FAKTY i MITY w sprawie punktu zbierania odpadów w Sulejowie

     Wokół planów, jednego z przedsiębiorców, dotyczących zbierania odpadów na terenie gminy Sulejów, narosło wiele mitów. Jak to z mitami bywa, prawdy w nich nie ma, ale emocji bezmiar. Tworzone, przy tej okazji, rozmaite opowieści o niechlubnej roli Starostwa Powiatowego, niestety, nie odnoszą się do faktów. Służą natomiast niektórym osobom do tworzenia złej aury i podsycania negatywnych emocji u osób, których problem zbierania odpadów może dotyczyć. Trudno dziwić się zdenerwowaniu mieszkańca gminy Sulejów, gdy słyszy informacje, że tuż obok niego będzie np. składowisko odpadów radioaktywnych. Wśród mieszkańców gminy Sulejów krąży wiele takich „strasznych” opowieści, których wspólną cechą jest to, że są całkowicie nieprawdziwe. Ale emocje już zostały wzbudzone, a jak mówi porzekadło - gdzie emocje żyją, tam rozum śpi.
     Warto jednak zastanowić się przez moment nad tym, jaki interes mają ci, którzy te emocje podtrzymują. Ich działania nie przejawiają „walki o bezpieczne środowisko”, albowiem obowiązujące w Polsce prawo ochrony środowiska skutecznie chroni interes społeczności lokalnej, w tym Sulejowa, przed zanieczyszczeniami. A zatem czemu służą? – pytanie pozostawiamy bez odpowiedzi, ale jednocześnie pragniemy przedstawić Państwu informacje, na podstawie których można wyrobić sobie własną opinię w tej sprawie. Aby informacje były przejrzyste, a argumenty czytelne, przygotowaliśmy je w układzie tabelarycznym.

M I T Y

F A K T Y

I. Na terenie gminy Sulejów, bez wiedzy władz i mieszkańców, planowane jest składowanie niebezpiecznych odpadów

I. Oczywistym jest to, że o tym, co może być zbierane na terenie gminy Sulejów decydują wyłącznie miejscowe władze wybrane przez mieszkańców.
Jednocześnie należy wyraźnie wskazać, że:
1. Z pisma Urzędu Miejskiego w Sulejowie Pobierz plik PDF IR.6220.5.2012 wynika, że działka, na której powstał zamiar zbierania odpadów wg planu zagospodarowania przestrzennego znajdowała się do końca 2003 r. w strefie magazynowo-składowej.
2. Rada Miejska nie uchwaliła po roku 2003 planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu.
3. Wydana decyzja dotyczy punktu zbierania odpadów, a nie, jak wielokrotnie wprowadzano opinię publiczną w błąd, składowania, co ma istotne znaczenie prawne.
Komentarz:
gdyby w planie zagospodarowania władze Sulejowa wskazały, że nie jest to teren magazynowo-składowy, to zablokowałoby całkowicie wydanie decyzji.

II. Starosta podjął decyzję, która jest niezgodna z interesem mieszkańców gminy Sulejów.

II. Zgodnie z istniejącymi przepisami Starosta nie podejmował decyzji, która dawała możliwość prowadzenia działalności. Jedynie określała warunki, jakie musi spełnić wnioskodawca, aby taką działalność prowadzić. Pobierz plik PDF Decyzja
Sposób postępowania Starostwa, w tego typu sprawach, jest prosty i obrazuje go Pobierz plik PDF Prezentacja
Komentarz:
decyzja Starosty określiła warunki dla przedsiębiorcy i nie uprawniała do prowadzenia działalności. Faktyczne decyzje, dające „czerwone” lub „zielone” światło dla działalności – zgodnie z prawem – w takich przypadkach podejmuje Wójt, Burmistrz, Prezydent danej gminy.

III. Przedsiębiorca, mając decyzję Starosty, może od razu prowadzić działalność.

III. Od decyzji Starosty, określającej warunki prowadzenia działalności do jej faktycznej realizacji prowadzi droga przez Urząd Miejski w Sulejowie. Ponieważ planowana działalność to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, to konieczne jest uzyskanie, w tym konkretnym przypadku, od Burmistrza Miasta Sulejowa m.in. decyzji środowiskowej, bez której przedsiębiorca nie może dalej nic zrobić. Nie może np. zacząć zbierać odpady i je gromadzić, czy też dostosować posiadaną halę do takiej działalności.
Komentarz:
decyzja Starosty nie ogranicza suwerenności Burmistrza w ocenie skutków planowanej działalności w kontekście ochrony środowiska w gminie Sulejów. A o tym decydują wyłącznie władze gminne poprzez odpowiednią politykę wyrażoną w planie zagospodarowania przestrzennego tego terenu.

IV. Starosta wydał decyzję, która jest niezgodna z prawem.

IV. Decyzja Starosty została wydana zgodnie z prawem, o czym świadczy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Pobierz plik PDF Wyrok WSA Pobierz plik PDF Wyrok NSA
Przypomnijmy – decyzja Starosty jedynie określała warunki dla przedsiębiorcy, ale nie upoważniała do prowadzenia tej działalności.
Komentarz:
oczekiwanie, że Starosta unieważni (cofnie) decyzję, wydaną zgodnie z prawem, jest nieporozumieniem. Tym bardziej, że nie powoduje ona żadnych skutków dla suwerenności decyzji, które i tak w tej sprawie musi wydać Burmistrz Sulejowa.

V. Starosta mógł przewidzieć negatywne skutki dla mieszkańców gminy Sulejów prowadzenia działalności w postaci zbierania odpadów.

V. Starosta może podejmować decyzje w takim zakresie, jaki wynika z jego uprawnień. Pobierz plik PDF Pismo do sołtysów
Nie może natomiast zastępować Burmistrza i wykonywać jego zadań.
Komentarz:
istniejące procedury jasno mówią, że jeżeli każdy z urzędów, wydających w tej sprawie decyzje, wykona swoje zadania zgodnie z literą prawa i interesem mieszkańców, to nie ma takiej możliwości, aby na terenie gminy Sulejów prowadzono działalność niezgodną z przyjętymi planami i wolą mieszkańców. Decydujący głos należy zatem do władz gminy Sulejów. Tak stanowi prawo i dobrze rozumiana postawa gospodarza terenu.


NIEDOPUSZCZALNY sposób prowadzenia dialogu społecznego

    Szanowni Państwo

    Nieocenionym przywilejem naszych czasów jest to, że można swobodnie wyrażać swoje przekonania. Nie wszyscy jednak mają na uwadze, że wynikają z tego jednocześnie obowiązki. Pierwszy z nich to wypowiadanie się w oparciu o fakty. Drugi, że nie wolno innych ludzi wprowadzać w błąd.
    Obserwacja wydarzeń, które mają miejsce od kilku tygodni na terenie gminy Sulejów skłaniają do refleksji, że mimo wielokrotnie już powtarzanych faktów w tej sprawie należy jeszcze raz powrócić do jej meritum.
    Przedsiębiorca nie może prowadzić zbiórki odpadów, mając tylko decyzję wydaną przez Starostwo. Została ona wydana zgodnie z prawem, co potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny. Obecnie sprawę decyzji rozpatruje Naczelny Sąd Administracyjny. Starostwo zastosuje się do orzeczenia NSA.
    Czuję się współodpowiedzialny za zrównoważony rozwój naszego powiatu, ale wszelkie działania muszą respektować istniejący w naszym państwie ład prawny i społeczny. Dlatego namawiam do prawdziwego dialogu społecznego. To najlepsza forma budowania porozumienia wśród członków wspólnoty, którą niewątpliwie są mieszkańcy Powiatu Piotrkowskiego. O wszystkich trudnych sprawach trzeba rozmawiać i traktować drugą stronę jak partnera: rzeczowo oraz z szacunkiem, opierając się przede wszystkim na faktach (prawdzie) i polskim prawie. Wszelkie akcje społeczne są bardzo potrzebne, jednakże jednostronne działania, mające na celu wywieranie wpływu na funkcjonariuszy publicznych, którzy są zobligowani, w sposób szczególny, do przestrzegania prawa, niczego nie zmienią, a publiczne nawoływanie do cofnięcia prawomocnej decyzji jest de facto łamaniem prawa. Takie postępowanie z pewnością nie doprowadzi do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest dbałość o ochronę środowiska naturalnego i porozumienie dla dobra mieszkańców ziemi piotrkowskiej.
    Wszelkie sprawy natury społecznej trzeba rozważać w duchu dialogu, bowiem jest on najlepszą formą porozumienia między wszystkimi stronami. Takiemu dialogowi musi jednocześnie towarzyszyć świadomość, że jutro też trzeba będzie rozmawiać o innych ważnych sprawach dla naszego powiatu. To najlepsze rozwiązanie, aby poprawiać świat, w którym żyjemy. Róbmy to jednak w sposób rzeczowy i cywilizowany, gdyż chodzi o ludzkie sprawy.
    Do czego gorąco zachęcam i zapraszam Państwa do prawdziwego dialogu.

Stanisław Cubała
Starosta Powiatu Piotrkowskiego


RELACJA ze spotkania na temat odpadów w SulejowieProjekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.