Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Powiatowy Sportowo-Rodzinny Dzień Dziecka w Uszczynie

Florystyka - szansa na rozwój i pracę
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych24 maja 2018 r.

Florystyka - szansa na rozwój i pracę

      "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
      Operacja pn. "Florystyka - szansa na rozwój i pracę" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
      Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

      Powiat Piotrkowski - Partner KSOW - informuje iż będzie realizował operację pn. "Florystyka - szansa na rozwój i pracę", mającą na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego.
(...)


Targi rolnicze AGRO SHOW BEDNARY
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych24 maja 2018 r.

Targi rolnicze AGRO SHOW BEDNARY

      "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
      Operacja pn. "Udział w targach rolniczych szansą na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


(...)


Akcja Samokontrola "W górę biusty - zatrzymajmy co Nasze"
Kategoria: Informacje23 maja 2018 r.
Akcja Samokontrola "W górę biusty - zatrzymajmy co Nasze"     Z okazji Dnia Matki - 25 maja - każda Pani, która odwiedzi szpital powiatowy przy ul. Roosevelta 3 w Piotrkowie, między 1400 - 1500, uzyska pełną informację na temat profilaktyki raka piersi. Uczestniczki dowiedzą się, jak prawidłowo wykonać samodzielnie badanie piersi, aby móc powstrzymać ewentualny rozwój choroby. Rak piersi jest jednym z najczęstszych nowotworów u kobiet. Wczesne wykrycie tej choroby, pozwala uniknąć powikłań i przerzutów, co z kolei daje większe szanse na wyleczenie. Dlatego organizatorzy spotkania w ramach cyklu Akcja Samokontrola - "W górę biusty - Zatrzymajmy co Nasze", będą uświadamiać uczestniczki, jak ważna jest profilaktyka i prawidłowe samobadanie piersi. Na specjalnym stanowisku, wyposażonym w fantomy, panie nauczą się, jak prawidłowo przeprowadzać samodzielne badanie piersi, które jest pierwszym krokiem w profilaktyce raka piersi. (...)


Ogłoszenie o wynikach konkursu
Kategoria: Organizacje pozarządowe22 maja 2018 r.

Ogłoszenie

      Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Uchwałą Nr 654/2018, w dniu 22 maja 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; turystyki i krajoznawstwa; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 r. dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyniki konkursu stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Pobierz plik PDF Uchwała wraz z wynikami konkursu (...)


Ogłoszenie
Kategoria: Organizacje pozarządowe22 maja 2018 r.

Ogłoszenie

     Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 15.05.2018 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na wykonanie zadania publicznego z zakresu: Ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą: "Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku." - (stanowiąca załącznik nr 1).
     Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.).
     Realizację zadania zaplanowano w okresie od 15.06.2018 r. do 09.09.2018 r., a wnioskowana kwota to 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych).
     Zarząd Powiatu Piotrkowskiego, uznając celowość realizacji ww. zadania podaje ofertę do wiadomości publicznej.
     Ww. oferta zostanie zamieszczona w dniu 22.05.2018 r.:
  • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. www.powiat-piotrkowski.pl
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl zakładka "organizacje pozarządowe"
  • na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.
      Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 19a ust 4 ww. ustawy, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na odpowiednim formularzu (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia):
  1. przesyłając go na adres e-mail: pczk@powiat-piotrkowski.pl
  2. bądź na adres: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski z dopiskiem: Uwagi do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu: Ratownictwo i ochrona ludności pod nazwą: "Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku". Decyduje data wpływu formularza do urzędu.
Pobierz plik PDF Oferta realizacji zadania publicznego
Pobierz plik PDF Formularz uwag (...)


Roszady personalne w Straży Pożarnej
Kategoria: Informacje18 maja 2018 r.
Roszady personalne w Straży Pożarnej       Młodszy brygadier Wojciech Pawlikowski, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Piotrkowie Trybunalskim, ponownie będzie pełnił obowiązki Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie. Nominację na szefa piotrkowskich strażaków Wojciech Pawlikowski odebrał w w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Stanowisko objął do czasu wyboru stałego Komendanta Miejskiego, jednak nie dłużej niż na najbliższe dwa miesiące, zastępując dotychczasowego p.o. komendanta - starszego kapitana Jakuba Rytycha. Ten z kolei zastąpił Pawlikowskiego, który pełnił obowiązki komendanta od 15 stycznia br. po odwołaniu z funkcji Mariusza Wojcieszko. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.