Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia21 stycznia 2019 r.
      Listy osób, które dopuszczone zostały do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Czarnocinie, stanowiących własność powiatu piotrkowskiego.

Pobierz plik PDF Lista osób nr 1
Pobierz plik PDF Lista osób nr 2
Pobierz plik PDF Lista osób nr 3


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia27 grudnia 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Czarnocinie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2 o pow. 10,07 ha,
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 728/2018 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 października 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2 o pow. 10,07 ha położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 19 grudnia 2018 r. drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości położonej w Czarnocinie, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053647/9.

(...)


Ogłoszenie o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia17 grudnia 2018 r.

ZARZĄD POWIATU
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

      działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204) informuje, iż został wywieszony do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego położonej w Gąskach, obręb Gąski, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 255/4 o pow. 0,1000 ha wraz z udziałem 63/481 w działce numer 255/6 o pow. 0,0481 ha, stanowiącej drogę dojazdową do działki 255/4, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053182/1, przeznaczonej do sprzedaży.
      Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości zamieszczone zostały w sporządzonym wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanym na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.

Pobierz plik PDF Treść wykazu (...)


Informacja o przetargach
Kategoria: Ogłoszenia13 grudnia 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wynikach trzecich przetargów ustnych nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości, położonych w Czarnocinie,
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 1780/5, 1780/7 i 1780/8,
stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 734/2018 z dnia 24 października 2018 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych w drugich przetargach ustnych nieograniczonych, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 1780/5, 1780/7 i 1780/8 położonych w Czarnocinie stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 5 grudnia 2018 r. trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:
- 1780/5 o pow. 0,1491 ha, wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki, oznaczonej nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną,
- 1780/7 o pow. 0,1923 ha wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki, oznaczonej nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną,
- 1780/8 o pow. 0,1748 ha wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki, oznaczonej nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną,
dla których Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053647/9.
      Przetargi odbyły się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu). (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia12 grudnia 2018 r.

STAROSTA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
ogłasza
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Władysławów gm. Grabica, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 39/2 o pow. 3,25 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PT1P/00108105/9. Wydzierżawienie powyższej nieruchomości nastąpi na czas oznaczony do 3 lat. Obecnie gmina Grabica nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swoim zasięgiem nieruchomość położoną w obrębie Władysławów gm. Grabica, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 39/2.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik PDF Regulamin najmu (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia29 listopada 2018 r.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

     informuje, iż został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10 o pow. 0,2441 ha, położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00051075/4.
      Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 105 600,00 zł.
     Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.
     Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) o godz. 1000.
     Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 9 stycznia 2019 roku w wysokości 6 000,00 zł z dopiskiem: "Wadium - Czarnocin, działka 1799/10" na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim - Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.
     Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat-piotrkowski. bip.net.pl, dzienniku internetowym www.przetargi-gctrader.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.