Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Ogłoszenie o przetargach
Kategoria: Ogłoszenia29 października 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)


OGŁASZA TRZECIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów
numerami działek 1780/5, 1780/7 i 1780/8,
położonych w Czarnocinie stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia (...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia25 października 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Czarnocinie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10,
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 696/2018 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10 o pow. 0,2441 ha, położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 17 października 2018 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww nieruchomości położonej w Czarnocinie, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00051075/4.

      Przetarg odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 o godz. 1000. (sala posiedzeń (...)


Ogłoszenie o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia16 października 2018 r.

STAROSTA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
informuje

     W siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7 na tablicy ogłoszeń wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Twardosławice gm. Grabica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr: 53/4 o pow. 0,86 ha oraz 68/5 o pow. 0,34 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny. Wykaz ten został również zamieszczony na stronach internetowych Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl i www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl oraz na stronie podmiotowej Wojewody Łódzkiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pobierz plik PDF Ogłoszenie o wykazie (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia12 października 2018 r.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

     informuje, iż został ogłoszony drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2 o pow. 10,07 ha, położonej w obrębie Czarnocin gmina Czarnocin, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053647/9.
      Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 500 000,00 zł.
      Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.
     Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) o godz. 1000.
     Przetarg ograniczony jest do rolników indywidualnych zgodnie z definicją zawartą w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 ze zm.)
     Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie wymaganych oświadczeń i zaświadczeń do dnia 5 grudnia 2018 roku oraz po dopuszczeniu do uczestnictwa w przetargu, wniesienie do dnia 13 grudnia 2018 roku wadium w wysokości 25 000,00 zł. z dopiskiem: "Wadium - Czarnocin działka 1774/2" na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim - Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.
     Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat-piotrkowski. bip.net.pl, dzienniku internetowym www.przetargi-gctrader.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.
     Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotycząca nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu, przy ul. Sienkiewicza 16a, pok. 106 i 107, I piętro lub telefonicznie pod nr: 44 732-78-30, 44 732-78-36, a ponadto regulamin przetargu zamieszczony jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl, w zakładce Wydziały - Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik PDF Załącznik 1
Pobierz plik PDF Załącznik 2
Pobierz plik PDF Załącznik 3
Pobierz plik PDF Załącznik 4 (...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia11 października 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości położonej w Bujnach oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem działki 743/2 o pow. 0,1900 ha stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 , poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą nr 695/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 743/2 o pow. 0,1900 ha, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 3 października 2018 r. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bujnach, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 743/2 o powierzchni 0,1900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053182/1. (...)


Ogłoszenie o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia10 października 2018 r.

ZARZĄD POWIATU
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

     na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje, iż został wywieszony do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 549/2 o pow. 0,1000 ha, 549/3 o pow. 0,1000 ha, 549/4 o pow. 0,1000 ha, 549/5 o pow. 0,1000 ha, 549/6 o pow. 0,1000 ha, 549/7 o pow. 0,1000 ha, 549/8 o pow. 0,1000 ha, 550/3 o pow. 0,1000 ha, 550/4 o pow. 0,1000 ha, 550/5 o pow. 0,1000 ha, 550/6 o pow. 0,1000 ha, o łącznej powierzchni 1,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi KW Nr PT1P/00053182/1, przeznaczonej do wydzierżawienia.
     Przedmiotowa nieruchomość jest szczegółowo opisana w sporządzonym wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanym na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.

Pobierz plik PDF Treść wykazu (...)


            


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.