Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Zapraszamy do kontaktu w sprawie programu Mieszkanie Plus
Kategoria: Ogłoszenia22 listopada 2017 r.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie programu Mieszkanie Plus

      Krajowy Zasób Nieruchomości, w imieniu Skarbu Państwa, gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, które mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zasób Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.

Więcej na temat programu znaleźć można na stronie KZN - Mieszkanie + (...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia22 listopada 2017 r.

INFORMACJA

o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Gąskach, obręb Gąski, gmina Wola Krzysztoporska,
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 255/4
o powierzchni 0,1000 ha wraz z udziałem 63/481 w działce numer 255/6 o powierzchni 0,0481 ha,
stanowiącej drogę dojazdową do działki 255/4, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w dniu 15 listopada 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu Powiatu), o godz. 11 00 został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gąskach, obręb Gąski, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 255/4 o powierzchni 0,1000 ha wraz z udziałem 63/481 w działce numer 255/6 o powierzchni 0,0481 ha, stanowiącej drogę dojazdową do działki 255/4, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona jest księga wieczysta KW NR PT1P/00053182/1.
(...)


Informacja o przebiegu rokowań
Kategoria: Ogłoszenia15 listopada 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Broniewskiego,
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 143/1,
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 483/2017 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach, ustalenia wysokości zaliczki i ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 143/1, obręb 20, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 4, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 8 listopada 2017 r. rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 4, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 143/1 o pow. 0,3345 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00063757/6.

(...)


Ogłoszenie o konsultacjach
Kategoria: Ogłoszenia8 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o konsultacjach

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik PDF Program Rozwoju Usług Społecznych
Pobierz plik DOC Formularz konsultacyjny


Ogłoszenie o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia3 listopada 2017 r.

STAROSTA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

informuje

      W siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7, na tablicy ogłoszeń, wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej w 2/3 części własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Barkowice gm. Sulejów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1470/1 o pow. 0,0444 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości. Wykaz ten został również zamieszczony na stronach internetowych Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl i www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl oraz na stronie podmiotowej Wojewody Łódzkiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pobierz plik PDF Treść wykazu (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia30 października 2017 r.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

      informuje, iż został ogłoszony piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 743/4, 743/5, 743/6 i 743/7, o łącznej pow. 0,6120 ha, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053182/1.
     Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 246 000,00 zł.
      Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.
      Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) o godz. 1000.
      Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 06 grudnia 2017 roku w wysokości 15 000,00 zł z dopiskiem: "Wadium - Bujny, działki 743/4, 743/5, 743/6 i 743/7" na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim - Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.
      Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat-piotrkowski. bip.net.pl, dzienniku internetowym www.przetargi-gctrader.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.
      Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotycząca nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Inwestycji, Mienia i Rozwoju Powiatu, przy ul. Sienkiewicza 16a, pok. 106 i 107, I piętro, lub telefonicznie pod nr: 44 732-78-30, 44 732-78-36, a ponadto regulamin przetargu zamieszczony jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl, w zakładce Wydziały - Wydział Inwestycji i Mienia i Powiatu.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.