Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

"Marsz dla Serca" w Gorzkowicach - 29 września

Obwieszczenie
Kategoria: Ogłoszenia20 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Starosty Powiatu Piotrkowskiego

o wydaniu decyzji nr 3/2018 z dnia 17.09.2018 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474) Starosta Powiatu Piotrkowskiego zawiadamia, że w dniu 17.09.2018r. zostało wydane dla Inwestora: Zarządu Powiatu Piotrkowskiego ? zarządcy drogi powiatowej, działającego za pośrednictwem pełnomocnika, którym jest Zbigniew Starosta - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb., zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1515E Wroników - Cieszanowice na odcinku Bazar - Mierzyn od km 5+351 do km 10+223 na działkach o nr ewid. 445, 442 obręb Rozprza, gm. Rozprza; 212, 100, 129, 165, 573, 869, 401, 572 obręb Stara Wieś, gm. Rozprza; 366, 374, 276 obręb Bryszki, gm. Rozprza; 787 obręb Mierzyn, gm. Rozprza oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 267/1, 268/1, 164/4, 166/2, 201/2, 202/2, 203/2, 204/2, 205/2, 206/2, 207/7, 207/5, 208/2, 209/2, 210/2, 211/2, 867/10, 342/7, 342/9 obręb Stara Wieś, gm. Rozprza; 278/3, 278/5, 350/1, 350/3, 351/2, 352/2, 353/2, 354/2, 355/2, 356/2, 358/2, 359/2, 361/2, 362/2, 363/2, 275/2, 373/1 obręb Bryszki, gm. Rozprza; 2/4, 1/2 obręb Mierzyn, gm. Rozprza powstałych w wyniku podziału nieruchomości oznaczonych odpowiednio numerami ewidencyjnymi: 267,268, 164/2, 166, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207/3, 207/2, 208, 209, 210, 211, 867/4, 342/4, 342/5 obręb Stara Wieś, gm. Rozprza; 278/2, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 361, 362, 363, 275, 373 obręb Bryszki, gm. Rozprza; 2/2, 1 obręb Mierzyn, gm. Rozprza.
(...)


Ogłoszenie o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia20 września 2018 r.

ZARZĄD POWIATU
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

      na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje, iż został wywieszony do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 788/13 o pow. 10,5612 ha, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053182/1, przeznaczonej do wydzierżawienia.
      Przedmiotowa nieruchomość jest szczegółowo opisana w sporządzonym wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanym na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.

Pobierz plik PDF Treść wykazu (...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia19 września 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego
na sprzedaż nieruchomości, położonej w Czarnocinie,
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2 o pow. 10,07 ha,
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 650/2018 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2 o pow. 10,07 ha położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 12 września 2018 r. pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości położonej w Czarnocinie, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053647/9.

      Przetarg odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 o godz. 1000 (sala posiedzeń Zarządu).

(...)


Ogłoszenie o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia11 września 2018 r.

ZARZĄD POWIATU
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje, iż został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości oznaczonych numerami działek: 1790/11 o pow. 8,66 ha, 1792/1 o pow. 3,61 ha, 1795/1 o pow. 0,29 ha, działki 1780/15 o pow. 13,28 ha i działek 1782 o pow. 8,86 i 1805 o pow. 1,70 ha, położonych w obrębie Czarnocin, gmina Czarnocin, stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego, dla których Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PT1P/00053647/9, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
      Przedmiotowa nieruchomość jest szczegółowo opisana w sporządzonym wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.pl.

Pobierz plik PDF Treść uchwały wraz z wykazem (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia24 sierpnia 2018 r.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

informuje, iż został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 743/2, o pow. 0,1900 ha, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053182/1.
      Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 70 000,00 zł.
     Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.
     Przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) o godz. 1000. (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia24 sierpnia 2018 r.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

      informuje, iż został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10 o pow. 0,2441 ha, położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00051075/4.
      Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 132 000,00 zł.
      Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.
     Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) o godz. 1000.
(...)


          


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.