Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Uwaga kandydaci do szkół średnich prowadzonych przez Powiat Piotrkowski
UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU NA A1
Bezpłatna mammografia - 29 maja 2019 r. - Rozprza

Informacja o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia30 kwietnia 2019 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej

     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza co następuje:

I

     Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do użyczenia w trybie bezprzetargowym zabudowana nieruchomość położona w obrębie Swolszewice Duże gm. Wolbórz, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 453/15 o pow. 3,1521 ha.
Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i prowadzona jest dla niej w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr PT1P/00062148/7.
Obecnie gmina Wolbórz nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swoim zasięgiem nieruchomość położoną w obrębie Swolszewice Duże gm. Wolbórz, oznaczoną jako działka nr 453/15. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolbórz, uchwalonego Uchwałą Nr XVII/159/2012 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 29 lutego 2012 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach usług, upraw leśnych i dolesień.
(...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia30 kwietnia 2019 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnocinie oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem działki 1799/10 stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 37/2019 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10 o pow. 0,2441 ha, położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 24 kwietnia 2019 r. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości położonej w Czarnocinie, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00051075/4.
(...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia17 kwietnia 2019 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)


OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego,
położonej w miejscowości Gąski, gmina Wola Krzysztoporska

Pobierz plik PDF Treść uchwały i ogłoszenia (...)


Ogłoszenie o naborze
Kategoria: Ogłoszenia11 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o naborzeOgłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia26 marca 2019 r.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

      Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego,a wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, uprzejmie zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Dziewuliny gm. Grabica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, oznaczonej numerem działki 216.
Część przedmiotowej nieruchomości niezbędna jest do wykonania czynności związanych z założeniem i przeprowadzeniem przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja linii 220 kV Janów-Rogowiec, Rogowiec-Piotrków" na działkach położonych w Dziewulinach gm. Grabica.
(...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia22 marca 2019 r.

INFORMACJA

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Gąskach, obręb Gąski, gmina Wola Krzysztoporska,
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 255/4 o powierzchni 0,1000 ha
wraz z udziałem 63/481 w działce numer 255/6 o powierzchni 0,0481 ha,
stanowiącej drogę dojazdową do działki 255/4, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w dniu 15 marca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu Powiatu), o godz. 1100 został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gąskach, obręb Gąski, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 255/4 o powierzchni 0,1000 ha wraz z udziałem 63/481 w działce numer 255/6 o powierzchni 0,0481 ha, stanowiącej drogę dojazdową do działki 255/4, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona jest księga wieczysta KW NR PT1P/00053182/1.

      W wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, tj. do dnia 8 marca 2019 r. nikt nie wniósł wadium, które było ustalone w wysokości 1.700,00 zł., słownie: tysiąc siedemset złotych.
(...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.