Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia24 lipca 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zm.)


OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego,
położonej w miejscowości Gąski, gmina Wola Krzysztoporska

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia wraz z uchwałą (...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia22 czerwca 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
informuje o wyniku piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego,
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 143/1,
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

     Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą nr 423/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w piątym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 143/1, obręb 20, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 4, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 14 czerwca 2017 r. piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 4, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 143/1 o pow. 0,3345 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00063757/6. (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia13 czerwca 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego,
położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska

Pobierz plik PDF Treść uchwały i przetargu (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia22 maja 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2 o pow. 10,07 ha położonych w Czarnocinie stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik PDF Załącznik 1 
Pobierz plik PDF Załącznik 2 
Pobierz plik PDF Załącznik 3 
Pobierz plik PDF Załącznik 4 
(...)


Ogłoszenie o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia19 maja 2017 r.

ZARZĄD POWIATU
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

      na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje, iż został wywieszony do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Gąskach, obręb Gąski, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 255/4 o powierzchni 0,1000 ha wraz z udziałem 63/481 w działce numer 255/6 o powierzchni 0,0481 ha, stanowiącej drogę dojazdową do działki 255/4, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053182/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
     Przedmiotowa nieruchomość jest szczegółowo opisana w sporządzonym wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanym na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.

Pobierz plik PDF Treść wykazu (...)


Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia31 marca 2017 r.

Zarząd Powiatu Piotrkowskiego

informuje

o przyjęciu przez Radę Powiatu Piotrkowskiego,
Uchwałą Nr XXVIII/228/17 z dnia 10 marca 2017 roku,
"Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2017-2020
z perspektywą na lata 2021-2024".

      Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519) w związku z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Piotrkowskiego

      informuje o przyjęciu przez Radę Powiatu Piotrkowskiego, Uchwałą Nr XXVIII/228/17 z dnia 10 marca 2017 roku, "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024".
Z treścią Programu Ochrony Środowiska, podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dąbrowskiego 7, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 110, w godzinach pracy Urzędu, tj. 730 - 1530, od poniedziałku do piątku oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim:

Pobierz plik PDF www.powiat-piotrkowski.pl
www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl (...)


          


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.