Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Działania samorządu powiatowego w 2016 roku
Co jeść, aby Twoje serce było zdrowe

Ogłoszenie o wynikach konkursu
Kategoria: Ogłoszenia24 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Wyniki otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego,
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

      Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 13 i art. 15 ust. 2g i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/202/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie rocznego Programu współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Uchwałą Nr 421/2017 z dnia 21.03.2017r. po rozpatrzeniu ofert postanowił zawrzeć w 2017 roku umowy ze:

      1) Stowarzyszeniem Droga Do Zdrowia z siedzibą w Gajkowicach, ul. Południowa 9, 97-310 Moszczenica, na realizację zadania publicznego dotyczącego: Prowadzenia na terenie powiatu piotrkowskiego 6 filii Akademii Ruchu w gminach: Moszczenica (2 filie), Rozprza, Czarnocin, Wola Krzysztoporska, Grabica.
Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu Powiatu Piotrkowskiego w kwocie - 39.600,00 zł.

      2) Stowarzyszeniem "For YOU - lepsza przyszłość" z siedzibą w Bujnach, ul. Spacerowa 24, 97-371 Wola Krzysztoporska, na realizację zadania publicznego dotyczącego: Prowadzenia na terenie powiatu piotrkowskiego 6 filii Akademii Ruchu w gminach: Ręczno, Sulejów, Gorzkowice, Wolbórz, Aleksandrów, Łęki Szlacheckie.
Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu Powiatu Piotrkowskiego w kwocie - 39.600,00 zł. (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia23 marca 2017 r.

STAROSTA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
ogłasza
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż udziału wynoszącego 1/6 część we współwłasności nieruchomości, stanowiącego własność Skarbu Państwa:
1. Udział wynoszący 1/6 część w nieruchomości położonej w obrębie Kurnędz gm. Sulejów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem działki: 463/2 o pow. 0,23 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PT1P/00052199/6.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik PDF Regulamin przetargu
(...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia15 marca 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego,
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 143/1,
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą nr 369/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 143/1, obręb 20, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 4, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 7 marca 2017 r. czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 4, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 143/1 o pow. 0,3345 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00063757/6.
(...)


Informacje o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia8 marca 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Bujnach oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek
743/4, 743/5, 743/6 i 743/7, stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 381/2017 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 743/4, 743/5, 743/6 i 743/7 o łącznej pow. 0,6120 ha, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 28 lutego 2017 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww nieruchomości położonych w Bujnach, dla których Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053182/1.

      Przetarg odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 o godz. 1000 (sala posiedzeń Zarządu).

     W wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie t.j. do dnia 21 lutego 2017 roku wadium, które było ustalone w wysokości 20.000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 wpłacił jeden oferent.

      Cena wywoławcza w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, przedmiotowych nieruchomości została ustalona ww uchwałą nr 381/2017 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 stycznia 2017 roku, w wysokości 372 000,00 zł, słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100,

      Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 743/4, 743/5, 743/6 i 743/7 zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż oferent, który wpłacił wadium nie przystąpił do przetargu.

     Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 7 dni, tj. od dnia 8 marca 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl. (...)


Ogłoszenie o konkursie
Kategoria: Ogłoszenia2 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Wyniki otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego,
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

      Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 13 i art. 15 ust. 2g i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXV/202/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie rocznego Programu współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2017 rok po rozpatrzeniu ofert postanowił zawrzeć w 2017 roku umowy z:

- Powiatowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Niecała 17, na realizację zadań dotyczących:

organizacji powiatowych imprez sportowych dla wszystkich ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców powiatu i uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu piotrkowskiego oraz zawodów sportowo-rekreacyjnych w tym przeprowadzenie Powiatowej Spartakiady Władz Samorządowych. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu Powiatu Piotrkowskiego w kwocie - 15.000 zł.

- Szkolnym Związkiem Sportowym Powiatu Piotrkowskiego z siedzibą w Boryszowie 2, Gmina Grabica, na realizację zadań dotyczących:

organizacji powiatowych imprez sportowych dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie - lekkoatletyki, biegów przełajowych, tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki ręcznej, piłki nożnej, halowej piłki nożnej, unihokeja. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu Powiatu Piotrkowskiego w kwocie - 7.000 zł. (...)


Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia15 lutego 2017 r.

Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim

      Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2016 poz. 814 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXV/202/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie rocznego Programu współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2017 rok

ogłasza
otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia (...)


         


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.