Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Działania samorządu powiatu piotrkowskiego w 2017 roku

Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia22 marca 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
informuje o wyniku szóstego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości, położonej w Bujnach, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek
743/4, 743/5, 743/6 i 743/7, stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 572/2018 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w szóstym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 743/4, 743/5, 743/6 i 743/7 o łącznej pow. 0,6120 ha, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 14 marca 2018 r. szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww nieruchomości położonych w Bujnach, dla których Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053182/1.
(...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia16 marca 2018 r.

STAROSTA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż udziału wynoszącego 1/6 część, stanowiącego własność Skarbu Państwa,
we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Kurnędz gm. Sulejów,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem działki: 466
o pow. 0,15 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PT1P/00052199/6.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia o przetargu
Pobierz plik PDF Regulamin przetargów (...)


Ogłoszenie o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia15 marca 2018 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego,
położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin, przeznaczonej do sprzedaży

      Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Czarnocin, gmina Czarnocin, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2 o pow. 10,07 ha stanowiącą własność Powiatu Piotrkowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PT1P/00053647/9.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia (...)


Ogłoszenie o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia15 marca 2018 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego,
położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, przeznaczonej do sprzedaży

      Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Bujny, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 743/2 o powierzchni 0,1900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PT1P/ 00053182/1

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia (...)


Obwieszczenie
Kategoria: Ogłoszenia13 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Piotrkowskiego


o wydaniu decyzji nr 1 /2018 z dnia 12.03.2018 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1257 ze zm.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1496 ze zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego zawiadamia, że w dniu 12.03.2018r. została wydana dla zarządcy drogi gminnej Burmistrza Wolborza z siedzibą przy Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz decyzja nr 1 /2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi gminnej nr 110531E Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów o długości 4 290, 05 mb oraz ulicy Gadki w Wolborzu o długości 763,46 mb, na działkach o nr ewid.: 1679/5, 1774, 1794/3, 1796/2, 1129/12, 1807/3, 1814 obr. 0009 Wolbórz, m. Wolbórz; 1230/5, 1230/6, 1230/2, 1129/11, 1287/1, 1287/2, 1233/4, 1250/4, 1248/2, 1249/2, 1251/15, 1263/4, 1264/1, 1221,1268 obr. 0010 Wolbórz m. Wolbórz; 162/2, 225, 226, 8/7 obr. Stanisławów, gm. Wolbórz; 289, 291 obr. Modrzewek, gm. Wolbórz; 101, 102 obr. Janów, gm. Wolbórz; 276, 277, 278 Młoszów, gm. Wolbórz oraz na działkach nr ewid.: 1694/7, 1680/3, 1681/3, 1682/3, 1683/1, 1684/1, 1685/1, 1686/1, 1687/1, 1688/1, 1689/1, 1690/1, 1691/1, 1692/1, 1775/1, 1776/1, 1795/1, 1796/3, 1807/4, 1815/1 obr. 0009 Wolbórz, m. Wolbórz; 1265/3, 1265/1, 1266/1, 1267/1, 1269/1, 1255/1, 1256/1, 1257/1, 1258/1, 1259/1, 1260/1, 1261/1, 1262/1, 1263/6, 1229/7, 1219/12, 1286/2 obr. 0010 Wolbórz m. Wolbórz; 162/3, 386/2, 9/8, 9/10, 9/6, 11/5 obr. Stanisławów, gm. Wolbórz; 191/10, 168/4, 168/6, 172/4, 172/6, 172/8, 174/1, 176/1, 178/1, 180/3, 182/1, 184/1, 186/1, 188/3, 188/5, 190/1, 192/1 obr. Modrzewek, gm. Wolbórz; 2/4, 1/18, 1/20, 1/22, 1/24, 1/26, 3/5 obr. Janów, gm. Wolbórz; 1/2, 3/2, 6/2, 8/2, 10/2, 12/4, 12/6, 14/4, 14/6, 16/2, 18/2, 22/4, 17/1, 19/14, 23/3 Młoszów, gm. Wolbórz, powstałych w wyniku podziału nieruchomości oznaczonych odpowiednio nr ewid.: 1694/5, 1680/2, 1681/2, 1682/2, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1775, 1776, 1795, 1796/1, 1807/1, 1815 obr. 0009 Wolbórz, m. Wolbórz; 1265, 1266, 1267, 1269, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263/5, 1229/3, 1219/8, 1286 obr. 0010 Wolbórz m. Wolbórz; 162/1, 386, 9/3, 9/4, 9/2, 11/3 obr. Stanisławów, gm. Wolbórz; 191/6, 168/1, 168/2, 172/1, 172/2, 172/3, 174, 176, 178, 180/1, 182, 184, 186, 188/1, 188/2, 190, 192 obr. Modrzewek, gm. Wolbórz; 2/1, 1/1, 1/2, 1/11, 1/12, 1/14, 3/1 obr. Janów, gm. Wolbórz; 1, 3, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16, 18, 22/2, 17, 19/1, 23/1 Młoszów, gm. Wolbórz.
(...)


Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia12 marca 2018 r.

STAROSTA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

informuje o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione
do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Siucice i Siucice Kolonia,
którą stanowi nieruchomość położona w obrębie Siucice Kolonia, gmina Aleksandrów,
oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem działki 539 o pow. 15,32ha

      Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016r. poz. 703) informuję o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

      Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wnioski mogą składać osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Siucice i Siucice Kolonia, którymi są:
  • osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2015r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej.
Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w tym okresie nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami. Zgodnie z art. 8c ust. 5 i 6 ww. ustawy wniosek, o którym mowa powyżej powinien zawierać:
  1. określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
  2. imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej,
  3. nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej,
  4. wskazanie adresu do doręczeń.
We wniosku wskazuje się dowody, które świadczą o tym, że spełnione zostały warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

      Wnioski należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski, bądź za pośrednictwem poczty.

Termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 roku

      Przedmiotowa informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, Urzędzie Gminy Aleksandrów, ponadto podaje się ją do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Siucice i Siucice Kolonia, a także zamieszcza się ją na stronach internetowej starostwa i gminy oraz w prasie lokalnej. (...)


           


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.