Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Działania samorządu powiatowego w 2016 roku
Co jeść, aby Twoje serce było zdrowe

Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia10 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

wyniki otwartego naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację
projektu partnerskiego w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17, Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia6 kwietnia 2017 r.
Ogłoszenie o przetargu

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)


OGŁASZA PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 143/1
o pow. 0,3345 ha, obręb 20, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 4,
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia (...)


Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia31 marca 2017 r.

Zarząd Powiatu Piotrkowskiego

informuje

o przyjęciu przez Radę Powiatu Piotrkowskiego,
Uchwałą Nr XXVIII/228/17 z dnia 10 marca 2017 roku,
"Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2017-2020
z perspektywą na lata 2021-2024".

      Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519) w związku z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Piotrkowskiego

      informuje o przyjęciu przez Radę Powiatu Piotrkowskiego, Uchwałą Nr XXVIII/228/17 z dnia 10 marca 2017 roku, "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024".
Z treścią Programu Ochrony Środowiska, podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dąbrowskiego 7, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 110, w godzinach pracy Urzędu, tj. 730 - 1530, od poniedziałku do piątku oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim:

Pobierz plik PDF www.powiat-piotrkowski.pl
www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia30 marca 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)


OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego,
położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia (...)


Ogłoszenie o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia29 marca 2017 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego,
położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin, przeznaczonej do sprzedaży

      Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Pobierz plik PDF Treść wykazu z uchwałą (...)


Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia27 marca 2017 r.

Zaproszenie

do wpisania na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych
w postępowaniach administracyjnych, prowadzonych przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego

Pobierz plik PDF Zaproszenie
Pobierz plik PDF Wzór wniosku


          


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.