Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia21 września 2017 r.

INFORMACJA

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Gąskach, obręb Gąski, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem działki 255/4 o powierzchni 0,1000 ha wraz z udziałem 63/481,
w działce numer 255/6 o powierzchni 0,0481 ha, stanowiącej drogę dojazdową do działki 255/4,
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w dniu 15 września 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu Powiatu), o godz. 1100 został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gąskach, obręb Gąski, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 255/4 o powierzchni 0,1000 ha wraz z udziałem 63/481 w działce numer 255/6 o powierzchni 0,0481 ha, stanowiącej drogę dojazdową do działki 255/4, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona jest księga wieczysta KW NR PT1P/00053182/1.
(...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia14 września 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
informuje o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego
na sprzedaż nieruchomości, położonej w Czarnocinie,
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2
o pow. 10,07 ha stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 438/2017 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2 o pow. 10,07 ha położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 6 września 2017 r. pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości położonej w Czarnocinie, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053647/9.
(...)


Ogłoszenie o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia29 sierpnia 2017 r.

ZARZĄD POWIATU
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

      na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, iż został wywieszony do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 786 o pow. 16,13 ha, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053182/1, przeznaczonej do sprzedaży.
      Przedmiotowa nieruchomość jest szczegółowo opisana w sporządzonym wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanym na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.

Pobierz plik PDF Treść wykazu (...)


Ogłoszenie o rokowaniach
Kategoria: Ogłoszenia29 sierpnia 2017 r.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

      informuje, iż zostały ogłoszone rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 143/1 o pow. 0,3345 ha położonej w obrębie 20 miasta Piotrków Trybunalski przy ul. Broniewskiego 4, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00063757/6.
      Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 704 000,00 zł.
      Rokowania odbędą się w dniu 8 listopada 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) o godz. 1000.
      Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki w wysokości 36 000,00 zł do dnia 31 października 2017 roku z dopiskiem: "Zaliczka - działka nr 143/1, Broniewskiego 4" na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim - Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140 oraz zgłoszenie swojego udziału za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 w zamkniętej kopercie z napisem "Zgłoszenie do rokowań - działka nr 143/1, Broniewskiego 4" najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.
(...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia29 sierpnia 2017 r.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

      informuje, iż został ogłoszony czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 743/4, 743/5, 743/6 i 743/7 o łącznej pow. 0,6120 ha, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053182/1.
      Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 246 000,00 zł.
      Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.
      Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) o godz. 1000.
      Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 28 września 2017 roku w wysokości 15 000,00 zł z dopiskiem: "Wadium - Bujny, działki 743/4, 743/5, 743/6 i 743/7" na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim - Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.
(...)


Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia29 sierpnia 2017 r.

STAROSTA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

      informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2017 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 23.08.2017r. oraz w uzgodnieniu z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi przystąpiono do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Przygłów i Nowa Wieś w Gm. Sulejów.
      Wykonawcą powyższych prac wyłonionym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych zostało Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe "GEO-PRO-KART" z siedzibą w Piotrkowie Tryb. przy ul. Młynarska 2 oraz POP-GEO s.c. M. Połoński & Z. Pietrzyk z siedzibą w Piotrkowie Tryb przy ul Armii Krajowej 18.
      Podstawę prawną ww. prac stanowi ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2016r. poz. 1629 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2016r. poz. 1034 ze zm.). (...)


            


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.