Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


W RODZINIE SIŁA
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych13 marca 2019 r.

W RODZINIE SIŁA

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim realizuje projekt pn. "W rodzinie siła", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne" RPO WŁ na lata 2014-2020.
Całkowita kwota projektu wynosi 2 006 844,45 zł., w tym 1 705 844,45 zł. dofinansowania.
Głównym celem projektu jest zwiększenie i poprawa dostępności do usług społecznych, w tym rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci i ich opiekunów zamieszkujących teren Powiatu Piotrkowskiego. Efektem działań w projekcie będzie integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka (zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz zmniejszenie nierówności społeczno-edukacyjnych tej grupy mieszkańców. W ramach projektu zaplanowane zostały zadania związane z nabywaniem umiejętności społecznych poprzez utworzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci i ich rodzin oraz organizację wyjazdów terapeutycznych. Zamierzeniem projektu jest również wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, dzięki wsparciu korepetytorów i trenerów usprawniających ich pamięć i naukę. Dla rodziców/opiekunów prawnych przewidziano utworzenie grup wsparcia oraz spotkań integracyjnych podczas Dnia Rodzicielstwa oraz Bożego Narodzenia. Realizacja projektu zakończy się w lutym 2022 roku. Projekt prowadzony będzie w poszanowaniu równych praw i szans, w tym także w oparciu o zasady równości płci oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych. (...)


PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT PIOTRKOWSKI
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych25 lutego 2019 r.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT PIOTRKOWSKI

TERMOMODERNIZACJA PRZYCHODNI NR 4 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PRACE PIELĘGNACYJNE POMNIKA PRZYRODY - ALEI LIPOWEJ W PONIATOWIE

RENOWACJA ZABYTKOWEGO PARKU W BUJNACH

TERMOMODERNIZACJA POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUJNACH


E-USŁUGI GEODEZYJNE DLA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

STAWIAM NA KWALIFIKACJE II

STAWIAM NA KWALIFIKACJE III

(...)


Prezentacja projektów Stowarzyszenia LGD BU-DUJ Razem
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych17 grudnia 2018 r.
Prezentacja projektów Stowarzyszenia LGD BU-DUJ Razem      Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych Stowarzyszenie LGD "BUD-UJ RAZEM" ma na celu działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W obecnym okresie programowania Stowarzyszenie realizuje określone przedsięwzięcia, które przyczynią się do osiągnięcia założonych celów. W obecnej chwili zostały ogłoszone 22 nabory wniosków o przyznanie pomocy. We wszystkich naborach łącznie zostało złożonych 209 wniosków. Pomoc otrzymało 133 beneficjentów. Są to osoby/podmioty, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania, a następnie przeszły pomyślnie kolejny etap oceny w Urzędzie Marszałkowskim. W ramach projektów grantowych, obejmujących wyposażenie podmiotów, działających w sferze kultury, imprez promujących obszar, siłowni zewnętrznych/placów zabaw, przebudowy/wyposażeń świetlic wiejskich, szlaki turystyczne, zabytki, warsztaty/szkolenia/wyjazdy studyjne pomoc otrzymało 73 beneficjentów na łączną kwotę 1 587 019,00 zł W ramach operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej lub turystycznej lub rekreacyjnej, obejmującej wyposażenia świetlic wiejskich, tworzenie siłowni zewnętrznych/placów zabaw pomoc finansową otrzymało 21 beneficjentów na łączną kwotę 2 892 110,00 złotych. (...)


Florystyka - szansa na rozwój i pracę
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych3 października 2018 r.
Florystyka - szansa na rozwój i pracę      Dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie i mieszkańców gminy zorganizowano warsztaty florystyczne w ramach projektu pn. "Florystyka-szansa na rozwój i pracę". Dla uatrakcyjnienie spotkania uczestnicy warsztatów przygotowane prace mogli zgłosić do konkursu pn. "Najbardziej dekoracyjna ikebana i bukiet w kryzie". W podsumowaniu warsztatów wzięli udział Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Maria Kaczorowska i Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak. Projekt zakończył się ogłoszeniem wyników konkursu oraz rozmowami przy wspólnej herbacie i słodkim poczęstunku. Dyrektor szkoły z całego serca dziękuje gościom za obecność, a uczestnikom za wspaniałą atmosferę, którą wspólnie stworzyli. Szczególne podziękowanie należy się Mirosławie Jakiel Naczelnikowi Wydziału Płatności Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za współpracę i poświęcony czas. (...)


Wymienią okna w zabytkowej szkole
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych17 września 2018 r.
Wymienią okna w zabytkowej szkole      W pałacowej rezydencji biskupów kujawskich, a od wielu lat siedzibie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu, niebawem rozpocznie się konieczna wymiana okien na poddaszu. Wsparcie finansowe na prace konserwatorskie, udzielił samorząd województwa łódzkiego, przeznaczając z budżetu województwa 51 tysięcy złotych. Wymiana stolarki okiennej jest niezbędna z uwagi na powstrzymanie dalszego niszczenia i zwiększenia atrakcyjności obiektu oraz poprawę użytkowania i bezpieczeństwa przebywających w nim uczniów i nauczycieli szkoły. Prace w ramach zadania pod nazwą "Wymiana stolarki okiennej w budynku pałacowym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu" zostaną wykonane do końca tego roku, zgodnie z podpisaną 12 lipca 2018 roku umową pomiędzy samorządem województwa a Powiatem Piotrkowskim. (...)


Florystyka - szansa na rozwój i pracę
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych24 maja 2018 r.

Florystyka - szansa na rozwój i pracę

      "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
      Operacja pn. "Florystyka - szansa na rozwój i pracę" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
      Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

      Powiat Piotrkowski - Partner KSOW - informuje iż będzie realizował operację pn. "Florystyka - szansa na rozwój i pracę", mającą na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego.
(...)


         


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.