Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Uwaga kandydaci do szkół średnich prowadzonych przez Powiat Piotrkowski
UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU NA A1
Bezpłatna mammografia - 29 maja 2019 r. - Rozprza

Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych29 kwietnia 2019 r.

Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu

      Powiat Piotrkowski wraz z Partnerami Gminą Moszczenica, Gminą Grabica oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" realizują operację pn. "Innowacyjne rozwiązania podstawą konkurencyjnej i efektywnej hodowli zwierząt zwiększającej potencjał regionu". Głównym celem operacji jest pozyskanie szerokiej wiedzy, przez mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego, w zakresie aktualnych, innowacyjnych rozwiązań stosowanych w hodowli poprzez zorganizowanie wyjazdu studyjnego. W ramach operacji zaplanowano dwudniową wizytę studyjną na krajową wystawę zwierząt hodowlanych w Poznaniu w dniach 17-18 maja br. skierowaną dla hodowców trzody chlewnej i hodowców pszczół. Partycypacja w wystawie przyczyni się do podniesienie poziomu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w hodowli zwierząt oraz przełożenie jej na działania praktyczne prowadzące do wzrostu konkurencyjności i efektywności hodowli trzody chlewnej i pszczół. Uczestnicy wystawy będą mogli przekazać nabytą wiedzę oraz doświadczenia przyszłym pokoleniom, gdyż prowadzone gospodarstwa oraz pasieki w większości posiadają tradycje rodzinne i są przekazywane swoim dzieciom. W rezultacie czego, udział w wystawie i towarzyszącym jej szkoleniom, warsztatom, przyczyni się w dłuższej perspektywie w aspekcie społecznym do wzrostu poziomu jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, w aspekcie ekonomicznym do wzrostu potencjału inwestycyjnego hodowli, w aspekcie intelektualnym do wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności. (...)


PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT PIOTRKOWSKI
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych26 kwietnia 2019 r.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT PIOTRKOWSKI

E-USŁUGI GEODEZYJNE DLA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

TERMOMODERNIZACJA PRZYCHODNI NR 4 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PRACE PIELĘGNACYJNE POMNIKA PRZYRODY - ALEI LIPOWEJ W PONIATOWIE

RENOWACJA ZABYTKOWEGO PARKU W BUJNACH


STAWIAM NA KWALIFIKACJE II

STAWIAM NA KWALIFIKACJE III

STAWIAM NA KWALIFIKACJE III - Doposażenie


TERMOMODERNIZACJA POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUJNACH

(...)


Forum środków unjnych
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych5 kwietnia 2019 r.
Forum środków unjnych      W Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie odbyło się Forum środków unijnych organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wydarzenie poświęcone było prezentacji aktualnych i planowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Podczas prezentacji zostały omówione najważniejsze założenia poszczególnych naborów wniosków. Specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi zaprezentowali tematykę rozwoju firm, szkoleń dla pracowników, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, wsparcia aktywności zawodowej osób bezrobotnych, termomodernizacji budynków oraz realizacji i rozliczeń projektów. (...)


Ankieta do projektu "Kuźnia cyfryzacji obywateli"
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych28 marca 2019 r.
Ankieta do projektu "Kuźnia cyfryzacji obywateli"

W związku z aplikowaniem o dotację w ramach działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa, uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety skierowanej do wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego. www.ankietapopc.moszczenica.euW RODZINIE SIŁA
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych13 marca 2019 r.

W RODZINIE SIŁA

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim realizuje projekt pn. "W rodzinie siła", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne" RPO WŁ na lata 2014-2020.
Całkowita kwota projektu wynosi 2 006 844,45 zł., w tym 1 705 844,45 zł. dofinansowania.
Głównym celem projektu jest zwiększenie i poprawa dostępności do usług społecznych, w tym rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci i ich opiekunów zamieszkujących teren Powiatu Piotrkowskiego. Efektem działań w projekcie będzie integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka (zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz zmniejszenie nierówności społeczno-edukacyjnych tej grupy mieszkańców. W ramach projektu zaplanowane zostały zadania związane z nabywaniem umiejętności społecznych poprzez utworzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci i ich rodzin oraz organizację wyjazdów terapeutycznych. Zamierzeniem projektu jest również wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, dzięki wsparciu korepetytorów i trenerów usprawniających ich pamięć i naukę. Dla rodziców/opiekunów prawnych przewidziano utworzenie grup wsparcia oraz spotkań integracyjnych podczas Dnia Rodzicielstwa oraz Bożego Narodzenia. Realizacja projektu zakończy się w lutym 2022 roku. Projekt prowadzony będzie w poszanowaniu równych praw i szans, w tym także w oparciu o zasady równości płci oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych. (...)


Prezentacja projektów Stowarzyszenia LGD BU-DUJ Razem
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych17 grudnia 2018 r.
Prezentacja projektów Stowarzyszenia LGD BU-DUJ Razem      Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych Stowarzyszenie LGD "BUD-UJ RAZEM" ma na celu działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W obecnym okresie programowania Stowarzyszenie realizuje określone przedsięwzięcia, które przyczynią się do osiągnięcia założonych celów. W obecnej chwili zostały ogłoszone 22 nabory wniosków o przyznanie pomocy. We wszystkich naborach łącznie zostało złożonych 209 wniosków. Pomoc otrzymało 133 beneficjentów. Są to osoby/podmioty, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania, a następnie przeszły pomyślnie kolejny etap oceny w Urzędzie Marszałkowskim. W ramach projektów grantowych, obejmujących wyposażenie podmiotów, działających w sferze kultury, imprez promujących obszar, siłowni zewnętrznych/placów zabaw, przebudowy/wyposażeń świetlic wiejskich, szlaki turystyczne, zabytki, warsztaty/szkolenia/wyjazdy studyjne pomoc otrzymało 73 beneficjentów na łączną kwotę 1 587 019,00 zł W ramach operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej lub turystycznej lub rekreacyjnej, obejmującej wyposażenia świetlic wiejskich, tworzenie siłowni zewnętrznych/placów zabaw pomoc finansową otrzymało 21 beneficjentów na łączną kwotę 2 892 110,00 złotych. (...)


         


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.