Informacja o przetargach

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 10 lipca 2019    Wyświetleń: 237   Autor: Admin

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wynikach czwartych przetargów ustnych nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie,
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 1780/5, 1780/7 i 1780/8,
stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego


 Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych w czwartych przetargach ustnych nieograniczonych, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 1780/5, 1780/7 i 1780/8 położonych w Czarnocinie stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 3 lipca 2019 r. czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:

  • 1780/5 o pow. 0,1491 ha, wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną,
  • 1780/7 o pow. 0,1923 ha wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną,
  • 1780/8 o pow. 0,1748 ha wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną,

dla których Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053647/9.


Przetargi odbyły się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu).


W wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie t.j. do dnia 26 czerwca 2019 roku nikt nie wniósł wadium, które było ustalone dla działek:

  • 1780/5 w wysokości 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych 00/100,
  • 1780/7 w wysokości 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych 00/100,
  • 1780/8 w wysokości 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych 00/100.

Cena wywoławcza w czwartych przetargach ustnych nieograniczonych, przedmiotowych nieruchomości została ustalona ww uchwałą nr Nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 maja 2019 roku, w wysokości:

  • 1780/5 - 65 900,00 zł, słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100,
  • 1780/7 - 76 500,00 zł, słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100,
  • 1780/8 - 70 000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100.

Czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż dz. 1780/5, dz. 1780/7 i dz. 1780/8 zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

Informację o wynikach przetargów podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 7 dni, tj. od dnia 10 lipca 2019 r. do dnia 17 lipca 2019 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanie na stronie internetowej www.powiat-piotrkowski.pl.

Podobne artykuły