Wyniki czwartego przetargu

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 31 października 2019    Wyświetleń: 154   Autor: Aneta Stępień

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnocinie,

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki

1799/10 stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

            Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 147/2019 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 września 2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10 o pow. 0,2441 ha, położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 23 października 2019 r. czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości położonej w Czarnocinie, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00051075/4.           

            Przetarg odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 o godz. 1000  (sala posiedzeń Zarządu).

            W wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie t.j. do dnia 17 października 2019 roku nikt nie wniósł wadium, które było ustalone w wysokości 5 000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych 00/100.

            Cena wywoławcza w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym, przedmiotowej nieruchomości została ustalona ww uchwałą Nr 147/2019 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 września 2019 roku, w wysokości 95 000,00 zł, słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych  00/100

            Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 1799/10 zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

            Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 7 dni, tj. od dnia 31 października 2019 roku do dnia 8 listopada 2019 roku na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 oraz opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.

Podobne artykuły