Wyniki przetargu

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 17 października 2019    Wyświetleń: 207   Autor: Aneta Stępień

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku czwartego przetargu ustnego ograniczonego

na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnocinie

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

            Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 , poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 125/2019 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym ograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2 o pow. 10,07 ha, położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 9 października 2019 r. czwarty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ww nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053647/9.

            Przetarg odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu).

            W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie tj. do dnia 19.09.2019 r. wymagane dokumenty do przetargu złożyła 1 osoba, do przetargu dopuszczono 1 osobę.

            W terminie do dnia 3.10.2019 roku wadium, które było ustalone w wysokości 25 000,00 zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100, zostało wniesione przez osobę dopuszczoną do przetargu.           

            Cena wywoławcza w czwartym przetargu ustnym ograniczonym, przedmiotowych nieruchomości została ustalona ww uchwałą nr 125/2019 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 lipca 2019 roku, w wysokości – 500 000,00 zł, słownie: pięćset tysięcy złotych  00/100.           

            Czwarty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 1774/2 o powierzchni 10,07 ha będącej własnością Powiatu Piotrkowskiego zakończył się wynikiem pozytywnym.                  

            Najwyższa cena osiągnięta w przetargach wyniosła – 505 000,00 zł, słownie: pięćset  pięć tysięcy złotych 00/100, a nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Krzysztof Jan Fryczka.           

            Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 7 dni, tj. od dnia 17 października 2019 roku do dnia 24 października 2019 roku, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 oraz opublikowanie na stronie internetowej  www.powiat-piotrkowski.pl.

Podobne artykuły